Danh sách các cá nhân được Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo quyết định số 97/QĐ-HKTXDVN ngày 05 tháng 01 năm 2020

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO...

Đọc thêm