Category: Phản biện

Góp ý của Hội KTXD Việt Nam về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014

Kính gửi: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường,                                            Quốc hội Khóa XIV. Trên cơ sở, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Luật Xây dựng 2014 từ khi có hiệu lực đến nay và kết quả nghiên...

Read More

Báo cáo của Hội KTXD Việt Nam về kinh nghiệm tham khảo một số nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong Luật Xây dựng

Theo đề nghị của Tổ biên tập sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam báo cáo kinh nghiệm tham khảo của một số nước trong khu vực và thế giới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các kiến...

Read More
Loading