Theo Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở của điều lệ Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam được phê duyệt theo Quyết định số 2588/QĐ-BNV ngày 25 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

  1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hội có cơ quan ngôn luận (báo, tạp chí, ấn phẩm), trang thông tin điện tử riêng được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  2. Trụ sở của Hội đặt tại số 20 Thể Giao, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
  3. Website: http://vace.vn
  4. Email: theanh@gxd.vn (tạm thời, liên hệ với Mr Nguyễn Thế Anh Tổng thư ký Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam)

Ngoài ra, do nhu cầu hoạt động và phát triển, Hội có Văn phòng đặt tại số 124a, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.