Logo (Biểu tượng) của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

Logo này cũng được Bộ Nội vụ phê duyệt kèm theo Điều 1 của Điều lệ của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam theo quyết định số 2588/QĐ-BNV ngày 25/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam.

Logo này được Kỹ sư Nguyễn Tiến Thành, công ty CP Giá Xây Dựng thiết kế lại trên PhotoShop và Illustrator gửi tặng Hội ngày 23/08/2018.

Logo Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam

Logo Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam