Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam 

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích của điều lệ Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam được phê duyệt theo Quyết định số 2588/QĐ-BNV ngày 25 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

  1. Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của những tổ chức, cá nhân (gọi tắt là hội viên) hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đầu tư và xây dựng (đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, tư vấn, quản lý và nghiệp vụ), trong phạm vi toàn quốc.
  2. Mục đích của Hội là tập hợp lực lượng cán bộ khoa học, cán bộ quản lý, tư vấn, nghiệp vụ về kinh tế đầu tư và xây dựng; bồi dưỡng khuyến khích hội viên trau dồi, nâng cao kiến thức, trình độ nghề nghiệp, trao đổi thông tin và các thành tựu khoa học tiến bộ trong các lĩnh vực nói trên, khai thác tài năng, trí tuệ và năng lực nghiệp vụ chuyên sâu của hội viên để thực hiện chức năng: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiên cứu, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nghiệp vụ về kinh tế trong đầu tư và xây dựng nhằm góp phần thúc đẩy ngành xây dựng Việt Nam phát triển theo đường lối chiến lược của Đảng và Nhà nước phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, từng bước hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.