Trao đổi về việc cấp Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

  (Bài viết chỉ phản ánh quan điểm, ý kiến riêng của người viết) Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng đã được quy định, hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 (sau đây viết tắt là Nghị định 100) và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng (sau đây viết tắt là Thông tư 08). Đây là những quy định, hướng dẫn rất cần thiết nhằm hướng tới tính chuyên nghiệp hóa trong quản lý chi phí, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Tuy nhiên từ thực tế áp dụng các quy định, hướng dẫn này cho thấy còn một số bất cập sau: Điều kiện chung để được cấp Chứng chỉ : Nghị định 100 quy định “2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ”. Quy định này cần làm rõ các điểm sau: Thứ nhất về “trình độ chuyên môn được đào tạo” : Đối với lĩnh vực hành nghề định giá xây dựng, Thông tư 08 làm rõ “Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kinh tế kỹ thuật hoặc chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến xây dựng công trình”. Tuy nhiên thế nào là...

Read More