Author: Nguyễn Văn Hoan

Trao đổi về việc cấp Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

  (Bài viết chỉ phản ánh quan điểm, ý kiến riêng của người viết) Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng đã được quy định, hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 (sau đây viết tắt là Nghị định 100) và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng (sau đây viết tắt là Thông tư 08). Đây là những quy định, hướng dẫn rất cần thiết nhằm hướng tới tính chuyên nghiệp hóa trong quản lý chi phí, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Tuy nhiên từ thực tế áp dụng các quy định, hướng dẫn này cho thấy còn một số bất cập sau: Điều kiện chung để được cấp Chứng chỉ : Nghị định 100 quy định “2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ”. Quy định này cần làm rõ các điểm sau: Thứ nhất về “trình độ chuyên môn được đào tạo” : Đối với lĩnh vực hành nghề định giá xây dựng, Thông tư 08 làm rõ “Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kinh tế kỹ thuật hoặc chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến xây dựng công trình”. Tuy nhiên thế nào là...

Read More

Trao đổi về một số quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

(Bài viết chỉ thể hiện ý kiến riêng của người viết và chỉ nhằm mục đích trao đổi, học tập) `        Ngày 14/8/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định 68) thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 32). Nghiên cứu Nghị định 68 cho thấy ngoài một số quy định mới, cập nhật, hoàn thiện các quy định tại Nghị định 32 thì Nghị định 68 có một số quy định cần trao đổi, làm rõ thêm như sau: Đối với quy định về “Đối tượng áp dụng”: Nghị định 68 mở rộng thêm đối tượng “dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)”.  Khoản 5 Điều 132 Luật Xây dựng đã quy định “Chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn nhà nước phải được xác định theo quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng”. Điều này được hiểu là quản lý theo “nguồn vốn” và nguồn vốn ở đây chỉ là “vốn nhà nước”. Nghị định 68 đã mở rộng thêm đối tượng quản lý sang cả “dự án” và lưu ý  rằng các dự án PPP ngoài vốn nhà nước (vốn mồi)...

Read More

Góp ý của Hội KTXD Việt Nam về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014

Kính gửi: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường,                                            Quốc hội Khóa XIV. Trên cơ sở, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Luật Xây dựng 2014 từ khi có hiệu lực đến nay và kết quả nghiên cứu khảo sát, tổng kết kinh nghiệm của về quản lý xây dựng ở một số nước; các Luật hiện hành và tài liệu liên quan đến quản lý xây dựng, Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam có ý kiến về việc soạn thảo và ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng 2014 như sau: Về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng 2014 Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam tán thành sự cần thiết và tính cấp bách phải sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng 2014 (Luật số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014) để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong hoàn cảnh, điều kiện hiện tại và tương lai gần trong lĩnh vực xây dựng ở nước ta. Trong điều kiện tiếp cận với khoa học quản lý hiện đại, kinh tế thị trường và xã hội dân sự, nhiều nội dung của Luật cần sửa đổi cho phù hợp (ví dụ: sử dụng cơ sở dữ liệu số; xã hội hóa việc cung cấp thông tin quản lý và mở rộng các hình thức hợp...

Read More

Báo cáo của Hội KTXD Việt Nam về kinh nghiệm tham khảo một số nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong Luật Xây dựng

Theo đề nghị của Tổ biên tập sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam báo cáo kinh nghiệm tham khảo của một số nước trong khu vực và thế giới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong Luật Xây dựng như sau: KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Trung Quốc – Theo quy định của Trung Quốc quá trình quản lý đầu tư xây dựng nói chung và quản lý xây dựng nói riêng phải chia giai đoạn để tiến hành từng bước từ “nông đến sâu”, từ “tổng thể đến chi tiết”, được biểu thị qua các chỉ tiêu và nhất nhất tuân thủ theo nguyên tắc nói trên thường thông qua 7 bước (Bước 1: Ước toán đầu tư (U) khi đề xuất ý tưởng thiết kế dự án và thực hiện nghiên cứu tính khả thi ở giai đoạn quyết định đầu tư dự án. Bước 2: Tổng khái toán (T) bước thiết kế sơ bộ . Bước 3:Tổng khái toán điều chỉnh (TĐC) khi công trình có các hạng mục công trình có kỹ thuật phức tạp phải thực hiện bước...

Read More

Báo cáo của Hội KTXD về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng

BÁO CÁO Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng Kính gửi: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Quốc hội khóa XIV Trong giai đoạn vừa qua, hệ thống pháp luật trong đầu tư xây dựng đã ngày càng được hoàn thiện, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, chất lượng công trình được nâng cao…. Tuy vậy, trong thực tế do hoạt động đầu tư xây dựng có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, liên quan đến an toàn công trình, tính mạng và tài sản của người dân, bảo đảm hiệu quả quản lý sử dụng vốn,…và chịu sự điều tiết của nhiều Bộ Luật (Luật Xây dựng, Luật đầu tư, Luật đấu thầu, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Bảo vệ môi trường,…), trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập ngoài lý do về tính chất phức tạp của dự án còn do sự chồng chéo, không thống nhất giữa các quy định của pháp luật. Thực hiện yêu cầu của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Quốc hội khóa XIV tại văn bản số 775/UBKHCNMT ngày 09/4/2018, Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam có một số ý kiến như sau: VỀ MỘT...

Read More
  • 1
  • 2