Tác giả: Nguyễn Văn Hoan

Trao đổi về một số quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

(Bài viết chỉ thể hiện ý kiến riêng của người viết và chỉ nhằm mục đích trao đổi, học tập) `        Ngày 14/8/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định 68) thay thế Nghị định số...

Đọc thêm

Góp ý của Hội KTXD Việt Nam về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014

Kính gửi: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường,                                            Quốc hội Khóa XIV. Trên cơ sở, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Luật Xây dựng 2014 từ khi có hiệu lực đến nay và kết quả nghiên...

Đọc thêm

Báo cáo của Hội KTXD Việt Nam về kinh nghiệm tham khảo một số nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong Luật Xây dựng

Theo đề nghị của Tổ biên tập sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam báo cáo kinh nghiệm tham khảo của một số nước trong khu vực và thế giới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các kiến...

Đọc thêm
  • 1
  • 2

Phản hồi gần đây