Month: Tháng Tám 2019

Góp ý của Hội KTXD Việt Nam về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014

Kính gửi: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường,                                            Quốc hội Khóa XIV. Trên cơ sở, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Luật Xây dựng 2014 từ khi có hiệu lực đến nay và kết quả nghiên cứu khảo sát, tổng kết kinh nghiệm của về quản lý xây dựng ở một số nước; các Luật hiện hành và tài liệu liên quan đến quản lý xây dựng, Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam có ý kiến về việc soạn thảo và ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng 2014 như sau: Về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng 2014 Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam tán thành sự cần thiết và tính cấp bách phải sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng 2014 (Luật số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014) để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong hoàn cảnh, điều kiện hiện tại và tương lai gần trong lĩnh vực xây dựng ở nước ta. Trong điều kiện tiếp cận với khoa học quản lý hiện đại, kinh tế thị trường và xã hội dân sự, nhiều nội dung của Luật cần sửa đổi cho phù hợp (ví dụ: sử dụng cơ sở dữ liệu số; xã hội hóa việc cung cấp thông tin quản lý và mở rộng các hình thức hợp...

Read More

Báo cáo của Hội KTXD Việt Nam về kinh nghiệm tham khảo một số nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong Luật Xây dựng

Theo đề nghị của Tổ biên tập sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam báo cáo kinh nghiệm tham khảo của một số nước trong khu vực và thế giới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong Luật Xây dựng như sau: KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Trung Quốc – Theo quy định của Trung Quốc quá trình quản lý đầu tư xây dựng nói chung và quản lý xây dựng nói riêng phải chia giai đoạn để tiến hành từng bước từ “nông đến sâu”, từ “tổng thể đến chi tiết”, được biểu thị qua các chỉ tiêu và nhất nhất tuân thủ theo nguyên tắc nói trên thường thông qua 7 bước (Bước 1: Ước toán đầu tư (U) khi đề xuất ý tưởng thiết kế dự án và thực hiện nghiên cứu tính khả thi ở giai đoạn quyết định đầu tư dự án. Bước 2: Tổng khái toán (T) bước thiết kế sơ bộ . Bước 3:Tổng khái toán điều chỉnh (TĐC) khi công trình có các hạng mục công trình có kỹ thuật phức tạp phải thực hiện bước...

Read More

Báo cáo của Hội KTXD về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng

BÁO CÁO Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng Kính gửi: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Quốc hội khóa XIV Trong giai đoạn vừa qua, hệ thống pháp luật trong đầu tư xây dựng đã ngày càng được hoàn thiện, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, chất lượng công trình được nâng cao…. Tuy vậy, trong thực tế do hoạt động đầu tư xây dựng có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, liên quan đến an toàn công trình, tính mạng và tài sản của người dân, bảo đảm hiệu quả quản lý sử dụng vốn,…và chịu sự điều tiết của nhiều Bộ Luật (Luật Xây dựng, Luật đầu tư, Luật đấu thầu, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Bảo vệ môi trường,…), trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập ngoài lý do về tính chất phức tạp của dự án còn do sự chồng chéo, không thống nhất giữa các quy định của pháp luật. Thực hiện yêu cầu của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Quốc hội khóa XIV tại văn bản số 775/UBKHCNMT ngày 09/4/2018, Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam có một số ý kiến như sau: VỀ MỘT...

Read More

Góp ý của Hội về sửa đổi, bổ sung Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  Thực hiện yêu cầu của Tổng hội về góp ý dự thảo Nghị định thay thế  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại công văn số 2218/BXD-KTXD ngảy 4/9/2018; Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam, sau khi nghiên cứu các tài liệu kèm theo (dự thảo Nghị định và Tờ trình) có ý kiến như sau: Về cơ sở pháp lý, thực tiễn và khoa học thực hiện dự thảo Nghị định : 1.1  Cơ sở pháp lý: Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong dự thảo Nghị định phải tuân thủ nội dung và yêu cầu giao Chính phủ hướng dẫn theo quy định tại luật Luật Xây dựng  số 50/2014/QH13 hoặc Luật xây dựng (sửa đổi, bổ sung) được Quốc hội thông qua trong thời gian tới, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Luật đầu tư công số 49/2014/QH13. Tuy nhiên một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại dự thảo Nghị định (nội dung công tác thẩm tra tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng phải theo yêu cầu của cơ quan thẩm định; dự toán xây dựng gói thầu xây dựng; quản lý định mức xây dựng, giá...

Read More