Tháng: Tháng Tám 2019

Góp ý của Hội KTXD Việt Nam về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014

Kính gửi: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường,                                            Quốc hội Khóa XIV. Trên cơ sở, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Luật Xây dựng 2014 từ khi có hiệu lực đến nay và kết quả nghiên...

Đọc thêm

Báo cáo của Hội KTXD Việt Nam về kinh nghiệm tham khảo một số nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong Luật Xây dựng

Theo đề nghị của Tổ biên tập sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam báo cáo kinh nghiệm tham khảo của một số nước trong khu vực và thế giới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các kiến...

Đọc thêm

Góp ý của Hội về sửa đổi, bổ sung Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  Thực hiện yêu cầu của Tổng hội về góp ý dự thảo Nghị định thay thế  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại công văn số 2218/BXD-KTXD...

Đọc thêm
  • 1
  • 2

Phản hồi gần đây