Về việc thu phí cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện quyết định số 970/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 1062/QĐ-BXD ngày 23/07/2018. Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam...

Đọc thêm