Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng gửi Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Quốc hội khóa XIV

BÁO CÁO Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng Kính gửi: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Quốc hội khóa XIV Trong giai đoạn vừa qua, hệ thống pháp luật trong đầu tư xây dựng đã ngày càng được hoàn thiện, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, chất lượng công trình được nâng cao…. Tuy vậy, trong thực tế do hoạt động đầu tư xây dựng có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, liên quan đến an toàn công trình, tính mạng và tài sản của người dân, bảo đảm hiệu quả quản lý sử dụng vốn,…và chịu sự điều tiết của nhiều Bộ Luật (Luật Xây dựng, Luật đầu tư, Luật đấu thầu, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Bảo vệ môi trường,…), trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập ngoài lý do về tính chất phức tạp của dự án còn do sự chồng chéo, không thống nhất giữa các quy định của pháp luật. Thực hiện yêu cầu của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Quốc hội khóa XIV tại văn bản số 775/UBKHCNMT ngày 09/4/2018, Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam có một số ý kiến như sau: I. VỀ...

Read More