– Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 149 Luật Xây dựng: Tổ chức xã hội – nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng các hạng II, III (Hiện tại chứng chỉ hành nghề có 3 hạng, Hạng I thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng cấp).

thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề

Thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam

– Theo Điểm c, Khoản 5, Điều 44. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án: 

c) Tổ chức xã hội – nghề nghiệp có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên của Hội, đối với lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của mình theo quy định của Bộ Xây dựng.

điểm c khoản 5 điều 44 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về cấp chứng chỉ hành nghề

Điểm c khoản 5 điều 44 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về cấp chứng chỉ hành nghề

– Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam được Bộ Xây dựng công nhận Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 1062/QĐ-BXD ngày 23/07/2018.

Quyết định số 1062/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 23/07/2018

Quyết định số 1062/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 23/07/2018

Cập nhật: Ngày 18/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 389/QĐ-BXD công nhận Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án và Định giá xây dựng. Quyết định số 389/QĐ-BXD ngày 18/12/2019 có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1062/QĐ-BXD.