DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM CÔNG NHẬN HỘI VIÊN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/QĐ-VACE NGÀY 05.07.2023

Căn cứ đơn xin gia nhập Hội của các Hội viên, Theo đề nghị của Ban Thường vụ Hội kinh tế xây dựng Việt Nam công nhận các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo là thành viên Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam, Hội viên tham gia sinh hoạt ở tổ chức, cở sở là Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng theo điều lệ của Hội.

Quyết định, danh sách kèm theo: