Không yêu cầu năng lực hoạt động của tổ chức Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Kiểm định xây dựng

Điều 83 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP vẫn duy trì quy định có từ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018: BỎ yêu cầu phải có Chứng chỉ năng lực Hoạt động đối với các Tổ chức hoạt động 2 lĩnh vực: QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG.

Theo Điều 83. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:

a. Khảo sát xây dựng;

b. Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;

c. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;

d. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;

đ. Thi công xây dựng công trình;

e. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

g. Kiểm định xây dựng;

h. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ điểm a đến điểm e khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ năng lực), trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Các lĩnh vực, phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực thực hiện theo quy định tại Phụ lục VII Nghị định này.

>> NHƯ VẬY 2 mục ở điểm g và h KHÔNG yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động nữa.

>> Tức là Tổ chức khi tham gia hoạt động g) Kiểm định xây dựng và h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng không cần phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các đơn vị Tư vấn và các cơ quan có liên quan chú ý thực hiện đúng quy định.

Mời xem video lý giải:

https://www.youtube.com/watch?v=HV3uctvvB3Y