Thông báo thi sát hạch chứng chỉ đợt 1 ngày 19/10/2018

Kính gửi: Các thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề
hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Giá xây dựng

Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam thông báo cho các thí sinh của Công ty Cổ phần Giá xây dựng về đợt thi sát hạch cấp chứng chỉ đợt 1 của năm 2018 như sau:
1. Thời gian thi sát hạch: 18 giờ 00 phút ngày 24/10/2018.
2. Địa điểm tổ chức thi sát hạch:
Văn phòng Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam, số 124a Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Đề nghị các thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút tại địa điểm tổ chức thi sát hạch để làm các thủ tục cần thiết.

Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam trân trọng thông báo./.