Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ban hành 16/07/2018, có hiệu lực từ 15/09/2018 đã BỎ yêu cầu phải có Chứng chỉ năng lực Hoạt động đối với các Tổ chức hoạt động 2 lĩnh vực: KIỂM ĐỊNH và ĐỊNH GIÁ. Các hội viên Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam cập nhật, nắm bắt vấn đề này nhé. Các đồng nghiệp chia sẻ để các Chủ đầu tư biết và không yêu cầu nội dung này khi lập HSMT, ký các hợp đồng: Lập thẩm tra Tổng mức đầu tư, dự toán, định mức, đơn giá, giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy, chỉ số giá, suất vốn đầu tư… nhé.

Theo Khoản 20, Điều 1 của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP sửa đổi như sau:

“20. Sửa đổi, bổ sung khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau:
“Điều 57. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
1. Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:
a) Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.
b) Lập quy hoạch xây dựng.
c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; thiết kế cơ – điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
d) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
đ) Thi công xây dựng công trình.
e) Giám sát thi công xây dựng công trình.
g) Kiểm định xây dựng.
h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ điểm a đến điểm e khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ năng lực).”

>> NHƯ VẬY 2 mục ở điểm g và h KHÔNG yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động nữa.

>> Tức là Tổ chức khi tham gia hoạt động g) Kiểm định xây dựng và h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng không cần phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các đơn vị Tư vấn và các cơ quan có liên quan chú ý thực hiện đúng quy định.